+88 02 8033114 +88 01715052542

SL. No

Model

SL. No

Model

01

ClASSIC 600

15

Servo,TNS40K,3 Phase

02

ClASSIC1000

16

Servo,TNS60K,3 Phase

03

ClASSIC1500

17

Servo,TNS100K,3 Phase

04

Servo 2K,Single Phase

18

Servo,SBW 60K,3 Phase

05

Servo 3K,Single Phase

19

Servo,SBW 100K,3 Phase

06

Servo 5K,Single Phase

20

Servo,SBW 125K,3 Phase

07

Servo 7.5K,Single Phase

21

Servo,SBW 150K,3 Phase

08

Servo 10K,Single Phase

22

Servo,SBW200K,3 Phase

09

Servo 15K,Single Phase

23

Servo,SBW 250K,3 Phase

10

Servo,TNS4.5K,3 Phase

24

Servo,SBW 300K,3 Phase

11

Servo,TNS10K,3 Phase

25

Servo,SBW 400K,3 Phase

12

Servo,TNS15K,3 Phase

26

Servo,SBW 500K,3 Phase

13

Servo,TNS20K,3 Phase

27

Servo,SBW 600K,3 Phase

14

Servo,TNS30K,3 Phase

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38